JAVADALMAZçSI SZABçLYZAT

NHSZ Szolnok Kšzszolg‡ltat— Nonprofit Kft.

 

I.        çltal‡nos rendelkezŽsek

 

1.)  Az NHSZ Szolnok Kšzszolg‡ltat— nonprofit Kft. (a tov‡bbiakban: Kft.) Javadalmaz‡si Szab‡lyzat‡nak (tov‡bbiakban: szab‡lyzat) alapdokumentumai:

 

-       az ‡llamh‡ztart‡sr—l sz—l— 1992. Žvi XXXVIII. tšrvŽny

-       a munka tšrvŽnykšnyvŽről sz—l— 2012. I. tšrvŽny

-       a 2013. Žvi V. tšrvŽny a Polg‡ri TšrvŽnykšnyvről

-       a Kft. t‡rsas‡gi szerződŽse Žs annak m—dos’t‡sai

-       a kšztulajdonban ‡ll— gazdas‡gi t‡rsas‡gok takarŽkosabb műkšdŽsŽről sz—l— 2009. Žvi CXXII. tšrvŽny

-       vonatkoz— munka Žs megb’z‡si szerződŽsek, a Kft. legfőbb szervŽnek hat‡rozatai

-       a Kft. legfőbb szervŽnek a felźgyelő bizotts‡gi tagok megb’z‡s‡ra, illetve a d’jaz‡s‡ra vonatkoz— hat‡rozatai

 

2.) A szab‡lyzat hat‡lya kiterjed az źgyvezetőkre, az Mt. 208. ¤ szerinti vezető ‡ll‡sś munkav‡llal—kra, valamint az šn‡ll— cŽgjegyzŽsre vagy a banksz‡mla feletti rendelkezŽsre jogosult munkav‡llal—kra (a tov‡bbiakban: vezető ‡ll‡sś munkav‡llal—k) Žs a felźgyelő bizotts‡g tagjaira.

 

II.      A szab‡lyzattal Žrintett szemŽlyi kšr javadalmaz‡s‡nak m—dja, elvei Žs rendszere

 

1.)  Javadalmaz‡s m—dja:

 

a,) źgyvezetők: megb’z‡si d’j vagy munkabŽr

 

b,) felźgyelő bizotts‡gi tagok: tiszteletd’j

 

c,) vezető ‡ll‡sś munkav‡llal—: munkabŽr

 

2.)  Javadalmaz‡s főbb elvei:

 

-       megb’z‡si Žs tiszteletd’j: meg‡llap’t‡suk a taggyűlŽs kiz‡r—lagos hat‡skšrŽben tšrtŽnik.

 

-       megb’z‡si Žs tiszteletd’jon felźli egyŽb j‡rand—s‡gok: az igazolt a megb’z‡s‡val šsszefźggŽsŽvel kapcsolatban felmerźlt kšltsŽgeinek megtŽr’tŽsŽre jogosult

 

-       munkabŽr: az źgyvezetők kiz‡r—lagos hat‡skšrŽbe tartozik


 

-       a jogviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡sok: źgyvezetők esetŽben a meg‡llap’t‡suk a taggyűlŽs kiz‡r—lagos hat‡skšrŽben tšrtŽnik, vezető ‡ll‡sś munkav‡llal— esetŽben az źgyvezetŽs kiz‡r—lagos hat‡skšrŽbe tartozik, a felźgyelő bizotts‡gi tagok vonatkoz‡s‡ban e jogviszony‡nak megszűnŽse esetŽre juttat‡s nem biztos’that—

 

3.)  Javadalmaz‡s rendszere:

 

a,) †gyvezetők: A d’jaz‡suknak, a d’jaz‡son felźli egyŽb j‡rand—s‡guknak Žs a jogviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡suknak a meg‡llap’t‡sa a megb’z‡ssal egy időben tšrtŽnik, melynek időkšzbeni m—dos’t‡s‡ra a felek kšlcsšnšs egybehangz— nyilatkozat‡val lehetsŽges, melyet ’r‡sba kell foglalni.

 

-       megb’z‡si d’j vagy munkabŽr: A taggyűlŽs ‡ltal meg‡llap’tott megb’z‡si d’jat vagy munkabŽrt a Kft. havonta ut—lag, a t‡rgyh—t kšvető h— 10. napj‡ig fizeti meg. A munkabŽr vagy megb’z‡si d’j akkor is megilleti az źgyvezetőt, ha az źgyvezetŽssel kapcsolatos elj‡r‡sa nem vezetett eredmŽnyre (sikerre). A brutt— megb’z‡si d’j az elő’rt ad—k Žs t‡rsadalombiztos’t‡si j‡rulŽkokkal - amelyet a Kft. az illetŽkes hivataloknak ‡tutal - csškkentve kerźl kifizetŽsre. Az elő’rt ad—k Žs t‡rsadalombiztos’t‡si j‡rulŽkok alatt azokat a levon‡sokat kell Žrteni, melyek megb’z— kifizetői jog‡ll‡s‡b—l kšvetkeznek Žs a foglalkoztatott juttat‡saib—l jogszab‡ly ‡ltal meghat‡rozott mŽrtŽkben levonhat—ak; nem Žrtendő ezek alatt mindazon kšzterhek šsszege, melyeket a megb’z—t a foglalkoztat‡s kšvetkeztŽben egyŽbkŽnt terhelik. D’jaz‡suk emelŽse Žvente tšrtŽnik a taggyűlŽs hat‡rozat‡val šsszhangban.

 

-       megb’z‡si d’jon vagy munkabŽren felźli egyŽb j‡rand—s‡gok: A Kft. taggyűlŽse Žvi egy alkalommal minden t‡rgyŽvet kšvető Žv m‡jus 31-ig dšnthet a megb’z‡si d’jon vagy munkabŽren felźli egyŽb j‡rand—s‡gok vonatkoz‡s‡ban az źgyvezetŽs Žs a Kft. előző Žvi teljes’tmŽnye alapj‡n.

 

-       a jogviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡sok: a munka tšrvŽnykšnyvŽről sz—l— 2012. I. tšrvŽny rendelkezŽsei szerint

 

b,) felźgyelő bizotts‡g: A d’jaz‡suknak meg‡llap’t‡sa a megb’z‡ssal egy időben tšrtŽnik. A felźgyelő bizotts‡gi tagokat a d’jaz‡son felźli egyŽb j‡rand—s‡g Žs a jogviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡s nem illeti meg. D’jaz‡suk v‡ltoztat‡sa Žvente tšrtŽnik a taggyűlŽs hat‡rozat‡val šsszhangban.

 

c,) Vezető ‡ll‡sś munkav‡llal—k: A munkabŽr, a munkabŽren felźli egyŽb j‡rand—s‡g Žs a munkaviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡snak a meg‡llap’t‡sa a munk‡ba lŽpŽssel egy időben tšrtŽnik, a munkabŽr Žvente az źgyvezetők ‡ltal felźlvizsg‡latra kerźl.


 

-       munkabŽr: A vezető ‡ll‡sś munkav‡llal—t a munkavŽgzŽse ut‡n az źgyvezetők ‡ltal meg‡llap’tott munkabŽr illeti meg. A brutt— munkabŽr az elő’rt ad—k Žs t‡rsadalombiztos’t‡si j‡rulŽkokkal - amelyet a Kft. az illetŽkes hivataloknak ‡tutal - csškkentve kerźl kifizetŽsre. Az ‡tlagos munkafeltŽtelektől eltŽrő, a szemŽlyi alapbŽr meg‡llap’t‡s‡n‡l figyelembe nem vett kšrźlmŽnyek kšzštt vŽgzett munka ut‡n a vezető ‡ll‡sś munkav‡llal— a Munka TšrvŽnykšnyvŽben elő’rt d’jaz‡sban rŽszesźl. A munkabŽr kifizetŽse minden h—nap 10. napj‡ig tšrtŽnik ‡tutal‡ssal. Ha ez pihenőnapra vagy munkaszźneti napra esik, akkor az ezt megelőző munkanap

 

-       A Kft. źgyvezetŽse Žvi egy alkalommal minden Žv december 31-ig dšnthet a munkabŽren felźli egyŽb j‡rand—s‡gok vonatkoz‡s‡ban a Kft. előző Žvi teljes’tmŽnye alapj‡n.

 

-       a munkaviszony megszűnŽse esetŽn j‡r— pŽnzbeli juttat‡sok: a munka tšrvŽnykšnyvŽről sz—l— 2012. I. tšrvŽny rendelkezŽsei szerint

 

III. Egy termŽszetes szemŽly legfeljebb egy kšztulajdonban ‡ll— gazdas‡gi t‡rsas‡gn‡l betšltštt vezető tisztsŽgviselői megb’zat‡s, valamint legfeljebb egy kšztulajdonban ‡ll— gazdas‡gi t‡rsas‡gn‡l betšltštt felźgyelőbizotts‡gi tags‡g ut‡n rŽszesźlhet javadalmaz‡sban

 

IV. A fentiekben felsorolt b‡rminemű javadalmaz‡s kiz‡r—lag a Kft. kšltsŽgeinek terhŽre tšrtŽnhet.

 

V. Jelen szab‡lyzatot a Kft. taggyűlŽse a 2/2014. (11.13.)  sz‡mś TGY hat‡rozat‡val hagyta j—v‡ Žs visszavon‡s‡ig, vagy a m—dos’t‡s‡ig ŽrvŽnyes.